หน้าแรก

บริษัท อัลฟา วอเทอร์ จำกัด
ALPHA WATER CO.,LTD.
ที่อยู่ : คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
สถานภาพกิจการ: ร้าง

บริษัท อัลฟา วอเทอร์ จำกัด

บริษัท อัลฟา วอเทอร์ จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105538044628
วันจดทะเบียน : 07/04/1995
สภาพกิจการ : ร้าง
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ที่ตั้ง : 246 อาคาร ไทม์สแควร์ ชั้น 19 ห้อง ถ. สุขุมวิท 12-14 แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายน้ำประปา ฯ
ขนาดธุรกิจ : ไม่สามารถระบุได้
โทรศัพท์ :
บริษัทอื่นในกลุ่ม: การจัดหาน้ำและการจ่ายน้ำสำหรับใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรม ผ่านระบบประปา