หน้าแรก

บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
KANDA PROPERTY CO.,LTD.
ที่อยู่ : พันท้ายนรสิงห์ เมือง สมุทรสาคร 74000
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประเภทกิจการ : บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105544069742
วันจดทะเบียน : 24/07/2001
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 300000000
ที่ตั้ง : 195 ม. 5 ถ. พระรามที่ 2 ต. พันท้ายนรสิงห์ อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดเล็ก
โทรศัพท์ : 0-3486-7137
บริษัทอื่นในกลุ่ม: การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย