หน้าแรก

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
MONO TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่อยู่ : ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินการอยู่

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ประเภทกิจการ : บริษัท(มหาชน)
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0107555000040
วันจดทะเบียน : 09/03/2012
สภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ทุนจดทะเบียน : 486299998
ที่ตั้ง : 200 อาคาร จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 16 ห้อง ถ. แจ้งวัฒนะ ต. ปากเกร็ด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการข้อมูลและสารบันเทิงผ่านช่องทางต่างๆให้บริการสื่อโฆษณา
ขนาดธุรกิจ : ขนาดเล็ก
โทรศัพท์ : 0-2502-0700
บริษัทอื่นในกลุ่ม: กิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์