หน้าแรก

ส่วนที่ 1 กล่าวถึงคำสำคัญต่างๆ ที่ใช้ใน Terms & Conditions นี้
Section 1 Definitions used in this Terms & Conditions

เมื่อเลือก “ตกลง” หมายถึง ตกลงเลือกใช้บริการหรือตกลงใช้บริการ เอสเอ็มอีลิงค์ อย่างต่อเนื่อง ถือว่าสมาชิกตกลงยอมรับ และปฎิบัติตามข้อตกลงการใช้บริการนี้และที่อาจแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว กรุณาอ่านข้อตกลงการใช้บริการอย่างละเอียด และหากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการ
By clicking the “ACCEPT” button, the user agrees to use or continue using SMELink Service, Member agrees to abide by and comply with these Terms of Use, as may be amended from time to time. Please read these Terms of Use thoroughly and contact BOL for any enquiry that you may have.

ข้อตกลงการใช้บริการนี้ (“ข้อตกลงการใช้บริการ”) ใช้สำหรับสมาชิกเพื่อการใช้งานบริการเอสเอ็มอีลิงค์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.smelink.net ของบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ให้บริการ”) และประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจากการใช้บริการเอสเอ็มอีลิงค์
These Terms of Use (“Terms of Use”) are for Members’ use of SMELink service via www.smelink.net owned by Business Online Public Company Limited (“BOL”) including benefits for Members’ use of SMELink Service.

คำจำกัดความ (Definitions) คำและกลุ่มคำต่อไปนี้เมื่อใช้ในข้อตกลงการใช้บริการนี้จะมีความหมายดังต่อไปนี้
Definitions. All capitalized terms and expressions used herein shall have meaning ascribed to them as follows.

ผู้ให้บริการ หมายถึง บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการเอสเอ็มอีลิงค์ผ่านทางเว็บไซต์www.smelink.net
BOL means Business Online Public Company Limited which is a service provider of SMELink Service via www.smelink.net

ข้อมูล (Information & Data) หมายความรวมถึง ข้อมูลเบื้องต้น, ข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลจากการใช้เครื่องมือพิเศษของนิติบุคคลที่ผู้ให้บริการให้บริการแก่สมาชิกผ่านหน้าเว็บไซต์
Information & Data includes Basic Information, Premium Information and Special tools information provided through the website for Member’s use.

ข้อมูลเบื้องต้น (Basic Information) หมายถึง ข้อมูลเบื้องต้นของนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยกับกระทรวงพาณิชย์ ที่ประกอบไปด้วย ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล ข้อมูลที่ตั้ง/การติดต่อ และข้อมูลงบการเงินอย่างย่อเป็นระยะเวลา 3 (สาม) ปีย้อนหลัง หรือเท่าที่มีข้อมูล
Basic Information means basic information of juristic persons which comprises of details of companies’ that are registered with the Ministry of Commerce in Thailand. Registered location, contacts and consolidated financial statements during the past 3 years or according to the information available

ข้อมูลพรีเมี่ยม (Premium Information) คือ ข้อมูลเชิงลึกของนิติบุคคลประกอบไปด้วย ข้อมูลจดทะเบียนเต็มรูปแบบ ข้อมูลงบการเงินอย่างย่อเป็นระยะเวลา 3 (Three) ปีย้อนหลัง หรือเท่าที่มีข้อมูล อัตราส่วนทางการเงิน รายชื่อกรรมการ/หุ้นส่วน/ผู้ถือหุ้น ข้อมูลการชำระหนี้
Premium Information comprises of full details of company registration, comparative financial statements during the past 3 years or according to the information available, financial ratios, lists of directors/partners/shareholders, payment history and account receivables.

ข้อมูลจากการใช้เครื่องมือพิเศษ (Special tools information) ประกอบไปด้วย ข้อมูลที่ได้จากการใช้เครื่องมือพิเศษ ซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นในการช่วยวิเคราะห์ ตรวจสอบ และประเมินโอกาส และความเสี่ยงของคู่ค้า ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมาย ลูกค้า ซัพพลายเออร์ หรือคู่แข่ง ความเสี่ยงในการค้าขาย เท่าที่มีข้อมูลใน SMELink
Special tools information, comprises of the specific information by using special tools which is necessary for analyzing, inspecting and evaluating opportunity and business risks concerning either targeted customers, customers, suppliers or competitors according to the information available on SMELink

ข้อมูลลูกค้า (Customer Profile) หมายถึง ข้อมูลลูกค้าของสมาชิก ประกอบไปด้วย รหัสประจำตัวลูกค้าที่ถูกสร้างโดยสมาชิก (Account Number), ชื่อบริษัทลูกค้าของสมาชิกที่ใช้ในการออกใบกำกับภาษี ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (Customer Name TH/EN), ข้อมูลติดต่อ (contact information) และหมายเลขโทรศัพท์ (Phone Number) รวมถึง ข้อมูลอายุลูกหนี้ของลูกค้า เป็นต้น
Customer Profile means information of Member’s customers, which comprises of customer’s account number generated by customer name TH/EN (as specified in Tax invoice), contact information and phone number including A/R Aging or Account Receivable Aging etc.

ข้อมูลอายุลูกหนี้ (A/R Aging or Account Receivable Aging) หมายถึง ข้อมูลอายุลูกหนี้ของลูกค้าของสมาชิก ประกอบไปด้วย รหัสประจำตัวลูกค้าที่ถูกสร้างโดยสมาชิก (Account Number), ชื่อบริษัทลูกค้าของสมาชิกที่ใช้ในการออกใบกำกับภาษี ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (Customer Name TH/EN) ยอดที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ (Current) ยอดที่เกินกำหนดชำระ 30, 60, 90, >90 (Overdue 30, 60, 90, >90) และกำหนดระยะเวลาการชำระหนี้ (Credit Terms) เป็นต้น
A/R Aging means information of debt repayment terms of Member’s customers, which comprises of account number, customer name TH/EN (as specified in tax invoice), current obligations, repayments which are 30,60,90, and more than 90 days overdue, and credit terms.

สมาชิก (Member) หมายถึง สมาชิกระดับเบสิค และสมาชิกระดับโปรรวมกัน
Member refers to Basic Member and Pro Member.

สมาชิกระดับเบสิค (Basic Member) หมายถึง สมาชิกที่เป็นบุคคลธรรมดา ร้านค้า หรือนิติบุคคลที่สมัครใช้บริการแบบพื้นฐาน
Basic Member means Members who are individuals, private businesses or juristic persons applying for use of Basic Information.

สมาชิกระดับโปร (Pro Member or Professional Member) หมายถึง สมาชิกที่เป็นร้านค้า หรือนิติบุคคลที่สมัครใช้บริการแบบโปร หรือที่ได้รับการอัพเกรดเป็นสมาชิกระดับโปร
Pro Member means, Members who are private business or juristic persons applying for use of Premium Information or those who have upgraded to Pro Member status.

ยูนิต (Unit) หมายถึง หน่วยแทนเงินสดที่ใช้สำหรับการปลดล็อคข้อมูล โดยใช้เครื่องมือพิเศษต่างๆ ในการบริการ เอสเอ็มอีลิงค์มี 2 ประเภทคือ ยูนิตฟรี (Free Unit) และยูนิตซื้อ (Paid Unit)
Unit means unit equivalent to cash used for unlocking Information or Special tools provided to Member via SMELink Service. Unit is categorized into Free Unit and Paid Unit.

บริการเอสเอ็มอีลิงค์ (SMELink Service) หมายถึง บริการข้อมูลธุรกิจที่เอสเอ็มอีจำเป็นต้องรู้จากหลายแหล่งข้อมูลจากทั่วประเทศ เพื่อการค้นหา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และประเมินโอกาส และความเสี่ยงของคู่ค้า ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมาย ลูกค้า ซัพพลายเออร์ หรือคู่แข่ง ผ่านเครื่องมือที่ถูกออกแบบขึ้นให้ใช้งานง่าย และสามารถเข้าถึงข้อมูลวิเคราะห์แบบสรุปต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วผ่านเว็บไซต์
SMELink Service means provision of business related information derived from various sources nationwide and is necessary for SMEs to search, analyze, inspect and evaluate opportunity and risk concerning either targeted customers, customers, suppliers or competitors. SMELink Service is provided through user-friendly and well-designed tools for quick use and access by Member.

ค่าสมาชิก (Membership Fee) หมายถึง ค่าบริการด้านการบริหารข้อมูลรายปีที่สมาชิกจะต้องชำระให้กับผู้ให้บริการ ตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด
Membership Fee means annual membership fee paid by member as stipulated by BOL, for using the Information & Data provided through Website for member’s use.

เว็บไซต์ (Website) หมายถึง เว็บไซด์ www.smelink.net ของผู้ให้บริการ ที่ให้บริการ เอสเอ็มอีลิงค์แก่สมาชิก
Website means, www.smelink.net which is proprietary to BOL, and provides SMELink Service to Member.

ผู้ใช้บริการ หมายถึง ผู้ใช้บริการทั่วไป ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ที่ยังไม่ตกลงสมัครเข้าเป็นสมาชิกกับผู้ให้บริการ
Users mean general website visitors that have not yet registered as a member with the service provider

ส่วนที่ 2 เป็นเงื่อนไขการให้บริการใน SMELink ทั้งหมด
Section 2 Scope of services in SMELink


ข้อตกลงการเป็นสมาชิก และสิทธิประโยชน์ของสมาชิกจากการใช้บริการ เอสเอ็มอีลิงค์ (Conditions of membership and Benefits Derived from Use of SMELink Service)

1. เมื่อสมัครเป็นสมาชิก สมาชิกจะได้รับรหัสผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) เพื่อเข้าถึง และใช้บริการเอสเอ็มอีลิงค์ ผ่านทางเว็บไซต์และสมาชิกตกลงว่าจะปฎิบัติตามข้อตกลงการใช้บริการนี้
1. Upon subscription, Member will be assigned with username and password to SMELink Service through Website and thus Member agrees to comply with these Terms of Use.

2. สมาชิกรับทราบดีว่ารหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านของสมาชิก เป็นทางเข้าถึงบัญชีการใช้งาน (account) ของสมาชิก (และกรณีที่เป็นสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านจะเป็นทางเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกด้วย) สมาชิกจึงมีหน้าที่เก็บรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน ไว้เป็นความลับ เปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำ รวมถึงสมาชิกจะช่วยผู้ให้บริการในการรักษาความปลอดภัยของรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านของสมาชิกโดยไม่เปิดเผยรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านแก่ผู้อื่น ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านของสมาชิก และรายงานผู้ให้บริการทันทีที่รู้ หรือสงสัยว่ามีการใช้รหัสผู้ใช้ หรือรหัสผ่านของสมาชิกโดยไม่ได้รับอนุญาต สมาชิกรับทราบว่าการใช้รหัสผู้ใช้ หรือรหัสผ่านของสมาชิกเพื่อการเข้าถึงบริการเอสเอ็มอีลิงค์ ไม่ว่าโดยผู้ใด หากเกิดจากการที่สมาชิกละเว้นหน้าที่ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการใช้บริการนี้ ถือว่าสมาชิกเป็นผู้เข้าถึง และการใช้บริการเอสเอ็มอีลิงค์
2. Member acknowledges that Member’s username and password are used to access the Member’s account (In case that a Member is an individual, the username and password can be used to access personal information). Member has duty to keep username and password confidential and is advised to change the password on a regular basis, Member will also assist BOL in safeguarding security of Member’s username and password, and shall neither disclose nor permit others to use their username and password. Member shall notify BOL immediately if the Member knows or suspects unauthorized use of Member’s username or password. Should there be an occurrence of any misuse caused by negligence of the Terms of Use, then it is deemed that the actual member has accessed the SMELink Service.

3. ผู้ให้บริการมีหน้าที่เก็บรหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกไว้เป็นความลับ และจะใช้อย่างเคร่งครัด และเท่าที่จำเป็น เพื่อการจัดการภายใน การพัฒนาเว็บไซต์ บริการเอสเอ็มอีลิงค์ และเพื่อธุรกิจของผู้ให้บริการและบริษัทในเครือเท่านั้น รหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกจะไม่ได้รับการเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกใดๆ หรือถูกใช้ในลักษณะใด ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการใช้บริการนี้ โดยไม่ได้รับคำยินยอมจากสมาชิก ยกเว้นการเปิดเผยตามกฎหมาย
3. BOL has duty to keep confidential Member’s username, password and personal information and shall strictly use these information on a need-to-use basis for internal administration, development of Website and SMELink Service and business of BOL and its affiliates. Member’s username, password and personal information shall neither be disclosed to any third party, nor should they be used in any manner other than those specified in these Terms of Use, unless Member’s consent is sought or disclosure is required by law.

4. สมาชิกระดับเบสิคได้รับสิทธิเข้าค้นหา และดูข้อมูลเบื้องต้นของนิติบุคคลในบริการเอสเอ็มอีลิงค์ และมีสิทธิเปลี่ยนประเภทการเป็นสมาชิกเป็นสมาชิกระดับโปรได้
4. Basic Member is entitled to access to SMELink Service for searching and viewing Basic Information of juristic persons and has the right to upgrade membership status to Pro Member

5. สมาชิกระดับโปรได้รับสิทธิเข้าค้นหาและดูข้อมูลเบื้องต้นของนิติบุคคล และข้อมูลพรีเมี่ยมของลูกค้าของสมาชิกระดับโปรในระบบของการให้บริการเอสเอ็มอีลิงค์ โดยไม่ต้องปลดล็อค โดยอยู่บนเงื่อนไขที่ว่าสมาชิกระดับโปรจะต้องส่งข้อมูลลูกค้า และข้อมูลอายุลูกหนี้เข้าในระบบ ตามวิธี และภายในระยะเวลาที่ผู้ให้บริการกำหนด และมีค่าบริการด้านการบริหารข้อมูลรายปี ตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด โดยสมาชิกระดับโปรตกลงและยอมรับว่า ข้อมูลลูกค้าทั้งหมดที่ส่งให้กับผู้ให้บริการ เป็นความรับผิดชอบของสมาชิกระดับโปร ในการพิจารณา ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล ข้อเท็จจริง รวมทั้ง ปราศจากภาระและ/หรือข้อตกลงใด ๆ ที่มีระหว่างสมาชิกระดับโปรกับลูกค้า ก่อนการส่งให้กับผู้ให้บริการ ทั้งนี้ หากมีการฟ้องร้อง หรือร้องเรียกค่าเสียหายใด ๆ จากบุคคลอื่นอันเกิดจากการส่งข้อมูลดังกล่าว สมาชิกระดับโปร ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น
5. Pro Member is entitled to access SMELink Service for searching and viewing Basic Information and Premium Information of juristic persons and customers of Pro Member without need to unlock, under the conditions that Pro Member shall first submit Customer Profile and A/R Aging to system of SMELink Service through Website on a monthly basis and within a period specified by BOL. Pro member understands that they are required to pay portfolio management fee as stipulated by BOL, by doing so Pro Member will be able to view Premium Information without need to unlock. Member acknowledges and agrees that all the customer information sent by member to BOL is under member’s responsibility. Any complaints, damages, Cost, Losses, and all other liabilities caused by member or arising out of or in connection with the use made by member, shall be held under Member’s responsibility

6. สมาชิกระดับโปรได้รับสิทธิในการซื้อยูนิตเพื่อใช้ในการปลดล็อคข้อมูลและใช้เครื่องมือพิเศษได้ เพื่อค้นหา และดูข้อมูลเบื้องต้นของนิติบุคคล และข้อมูลพรีเมี่ยมของนิติบุคคลของกลุ่มสมาชิกที่มีการนำเข้าข้อมูลอายุลูกหนี้และนิติบุคคลรายอื่นที่ไม่ใช่ลูกค้าของสมาชิกระดับโปร
6. In addition, Pro Member is also entitled to buy Unit which can be used for unlocking Information by using Special tools including for searching and viewing Basic Information and Premium Information of juristic persons whose A/R Aging have been sent in system of SMELink Service by other Members.

7. ระงับการเห็นข้อมูลที่ไม่ได้เกิดจากการซื้อชั่วคราว สมาชิกระดับโปรจะไม่สามารถเห็นข้อมูลพรีเมี่ยม ของนิติบุคคลของลูกค้าที่มีการนำเข้าระบบไปก่อนหน้าได้เป็นการชั่วคราว (ยกเว้น ข้อมูลพรีเมี่ยมและข้อมูลจากการใช้เครื่องมือพิเศษที่เกิดจากการนำยูนิตมาปลดล็อคมาใช้ และยังคงแสดงข้อมูลตามปกติ) จนกว่าสมาชิกระดับโปรจะทำการนำเข้าข้อมูลอายุลูกหนี้ย้อนหลังตามเดือนที่ไม่มีการนำเข้าข้อมูล หลังจากระบบได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว ข้อมูลจะแสดงตามปกติ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบทลงโทษได้โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและให้ถือว่าเป็นสิทธิของผู้ให้บริการ แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณา
7. Penalty for member who fails to send the customer’s information, temporary suspension of viewing of Information & Data derived from Free Unit Pro Member shall temporarily be disabled from viewing Premium Information of customers whose Customer Profile and A/R Aging have previously been sent to the system, However Special tools Information and App previously unlocked with Unit is viewable. Member must send post-dated A/R aging for the months that they have been absent, and only after when these are submitted and verify then Member would have access to the service as normal. BOL reserves the right to add, amend and change the penalty terms at anytime without prior written notice.

8. สมาชิกอาจได้รับยูนิตฟรีจากกิจกรรมส่งเสริมการขายของผู้ให้บริการ
8. Member may be given Free Unit through promotions announced by BOL.

9. ยูนิตฟรีสามารถใช้ในการปลดล็อคข้อมูลโดยใช้เครื่องมือพิเศษ ทั้งนี้ สามารถใช้ได้เหมือนยูนิตซื้อทุกประการ ยูนิตฟรี มีอายุการใช้งานตามกำหนดระยะเวลาของการเป็นสมาชิกเท่านั้น และอาจถูกระงับการใช้ได้
9. Free unit can be used to information by using special tools which can be used in the same way as Paid Unit. This is only valid throughout the period of membership and may be suspended by BOL

10. ยูนิตซื้อเพื่อใช้ในการปลดล็อคข้อมูลโดยใช้เครื่องมือพิเศษ มีอายุการใช้งาน 12 เดือน นับจากวันที่ผู้ให้บริการ เริ่มเปิดให้ใช้งานได้ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด ยูนิตซื้อจะถูกระงับการใช้งานโดยอัตโนมัติ
10. Paid Unit is used for unlocking Information by using special tools. Use of Paid Unit may be automatically suspended in the case that it has not been used within the membership period

11. อัตราราคายูนิต และการตัดยูนิตเพื่อปลดล็อคการใช้งานข้อมูลและเครื่องมือพิเศษเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
11. Unit price and deduction used for unlocking Information by using special tools shall be as per BOL’s announcement.

12. กรณีลูกค้าต้องการกู้ยืมเงินหรือทำสินเชื่อใด ๆ ผู้ให้บริการตกลงเป็นตัวกลางในการติดต่อประสานงาน และส่งข้อมูลลูกค้าและข้อมูลใดๆ ที่ผู้ให้บริการมีให้แก่บริษัท และ/หรือสถาบันการเงินต่าง ๆ ทั้งนี้บริษัท และ/หรือสถาบันการเงินนั้น ๆ จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และแจ้งกลับมายังผู้ให้บริการ และ/หรือ แจ้งกลับลูกค้าโดยตรง
12. In case Member requests to apply for any loan or credit, BOL agrees to act as a mediator to coordinate activities concerned with loan or credit transaction and send Customer Profile and any related information to enterprise and/or financial institution. However, the enterprise and/or financial institution shall consider approval of such transaction and/or notify BOL and/or Member directly.

ส่วนที่ 3 ข้อตกลงทางกฎหมายทั่วไป
Section 3 Legal Terms


ข้อตกลงทั่วไป (GENERAL TERMS AND CONDITIONS)

13. สมาชิกรับทราบว่าเว็บไซต์ บริการเอสเอ็มอีลิงค์ และข้อมูล จะถูกจัดเตรียมไว้ให้สมาชิกใช้ตามสิทธิ โดยอยู่บนพื้นฐานของในรูปแบบปัจจุบัน (as-is) และตามที่มีในปัจจุบัน (as-available) โดยบริการ เอสเอ็มอีลิงค์เป็นเพียงตัวกลางจัดการและให้ข้อมูลทางธุรกิจผ่านฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและการระวางพิกัดตามแผนที่ของ google map ดังนั้นผู้ให้บริการจึงไม่รับประกันความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลซึ่งมีผลมาจากฐานข้อมูลของรัฐหรือเอกชน รวมถึงความถูกต้อง และความสมบูรณ์ ของเว็บไซด์ บริการเอสเอ็มอีลิงค์ และข้อมูล และความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลของสมาชิก ผู้ให้บริการไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ บริการเอสเอ็มอีลิงค์ และข้อมูลจะถูกส่งให้คุณโดยไม่มีไวรัส หรือข้อผิดพลาดทางคอมพิวเตอร์ใด ๆ และไม่รับประกันว่าสมาชิกจะสามารถใช้ได้อย่างไม่ติดขัด หากสมาชิกยินยอมใช้บริการไม่ว่าในรูปแบบของเบสิคหรือโปรก็ตาม ถือว่าสมาชิกยินยอมตามเงื่อนไขและเข้าใจโดยตลอดว่าการจัดการข้อมูลที่ผิดพลาดใด ๆ อันเกิดขึ้นจากเอสเอ็มอีลิงค์ ผู้ให้บริการมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ประสานงาน ติดต่อหน่วยงานรัฐ หรือเจ้าของฐานข้อมูล เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเท่านั้น อีกทั้งสมาชิกยอมรับว่าผู้ให้บริการไม่มีสิทธิบิดเบือนข้อมูลของรัฐ หรือสามารถแก้ไขข้อมูลหรือผลแสดงตำแหน่งใด ๆ ของเอกชนได้ สมาชิกทั้งสองแบบตกลงไม่นำข้อผิดพลาดทางข้อมูลหรือพิกัดตำแหน่งบนระบบเอสเอ็มอีลิงค์มาเป็นข้ออ้างอันทำให้เกิดข้อโต้แย้งทางกฎหมายหรือกระบวนการทางศาล รวมถึงไม่เรียกร้องให้ผู้ให้บริการดำเนินการอันขัดต่อการที่แจ้งไว้ข้างต้น
13. Member acknowledges that Website, SMELink Service and Information & Data are made available for use by and provided to Member on an as-is and as-available basis, without warranties of any kind. BOL is a Business data provider, which based its data on DBD’s database and mapping such data and location via Google map. It is in the sole discretion of Member to evaluate and use Website, SMELink Service and Information & Data. BOL makes no warranties or representations of any kind concerning the accuracy and completeness of Website, SMELink Service and Information & Data, or suitability as to Member’s intended use of Information & Data, nor shall BOL guarantee that Website, SMELink Service and Information & Data will be made available and provided to Member free from any viruses or computer-based errors and also there is no guarantee as to uninterrupted use thereof. Basic or pro member agree and understand that if any error regarding such data on SMELink website, BOL shall only act as a coordinate with state agencies or database owners in order to inform such error. Furthermore, BOL is not entitled to misrepresent or modify such data and location by itself. Basic or pro member understand that any error didn’t arising from BOL and, therefore, agree to waive the right to prosecute or pursuit legal case base on the cause therein. Moreover, Basic or pro member shall not directly or indirectly attempt to force BOL to change such data or location which came from the database herein.

14. ภายใต้ ข้อ 3. ของข้อตกลงในการให้บริการนี้ สมาชิกตกลงและยินยอมให้ผู้ให้บริการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาชิกเปิดเผยกับผู้ให้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลหรือเพื่อป้องกันการโกงหรือการทุจริต และยินยอมให้ผู้ให้บริการ และ/หรือ พันธมิตรของผู้ให้บริการ ติดต่อสื่อสารในรูปแบบของข่าวสาร และกิจกรรมผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ โดยไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ของสมาชิก
14. Subject to clause 3 hereof, member agrees and consents that your personal information may be used in verification for the purpose of prevention relate with improbity, and BOL and/or BOL’ s partnership is entitled to contact and communicate with Member in the form of arranging activities and communicating via communication channels at any time. Such communication shall not be deemed a violation of any rights of Member.

15. สิทธิการใช้บริการเอสเอ็มอีลิงค์ ของสมาชิกเป็นสิทธิเฉพาะตัวของสมาชิก ไม่สามารถโอน มอบหมาย หรือขายให้แก่ผู้อื่นไม่ว่าโดยผลของกฎหมาย หรือโดยสัญญา เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการ
15. Right to use SMELink Service is personal to Member. Unless with prior written consent of BOL, Member’s right is not permitted to be transferred, assigned or sold to other, whether by operation of law or by contractual right.

16. เมื่อมีการยกเลิกการใช้บริการ หรือการให้บริการเอสเอ็มอีลิงค์ ไม่ว่าด้วยเหตุใด เมื่อผู้ให้บริการร้องขอ สมาชิกจะลบ ทำลาย หรือคืนต้นฉบับ และสำเนาของข้อมูลทันที และออกหนังสือรับรองการดำเนินการดังกล่าวให้แก่ผู้ให้บริการ
16. Upon termination of use or provision of SMELink Service for whatever reasons, at request of BOL, Member shall delete, destroy or return all originals and copies of Information & Data and issue a duly signed letter certifying Member’s act in compliance with request of BOL.

17. สมาชิก และผู้ให้บริการมีสิทธิยกเลิกการใช้บริการ และการให้บริการระบบเอสเอ็มอีลิงค์ ในกรณีที่สมาชิก หรือผู้ให้บริการไม่ดำเนินการแก้ไขการกระทำผิดข้อตกลงการใช้บริการ หรือการกระทำผิดกฎหมาย ภายในระยะเวลาที่อีกฝ่ายหนึ่งกำหนด หรือกรณีที่สมาชิก หรือผู้ให้บริการกระทำผิดข้อตกลงการใช้บริการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ หรือกระทำผิดกฎหมายอาญา หรือกฎหมายอื่นที่มีบทลงโทษทางอาญา ในกรณีดังกล่าวสมาชิก หรือผู้ให้บริการมีสิทธิยกเลิกการใช้บริการ และการให้บริการระบบ เอสเอ็มอีลิงค์ ได้ทันที กรณีที่ผู้ให้บริการพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำผิดข้อตกลงการใช้บริการ หรือการกระทำผิดกฎหมายของสมาชิกยังแก้ไขได้ ผู้ให้บริการอาจเลือกที่จะระงับการให้บริการชั่วคราวแก่สมาชิกในการเข้าถึงเว็บไซด์ การเข้าถึงและใช้บริการเอสเอ็มอีลิงค์ หรือการใช้ข้อมูล จนกว่าสมาชิกจะแก้ไขการกระทำผิดดังกล่าว
17. Both Member and BOL is entitled to cancel or terminate use or provision of SMELink Service, in the event of failure of a party to remedy breach of any term of these Terms of Use or any provision of laws within period notified by the other party. Should Member or BOL breach any material term of these Terms of Use or commit criminal offense or other provision of laws with criminal penalty, the other party shall be entitled to forthwith cancel or terminate use or provision of SMELink Service. In case BOL determines that any breach of Terms of Use or provision of laws by Member is capable of remedy, BOL may temporarily suspend provision of and access to Website and SMELink Service or use of Information & Data, until Member shall have remedied such breach.

18. โดยอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สมาชิกและ/หรือผู้ใช้บริการรับทราบว่าเว็บไซต์บริการ เอสเอ็มอีลิงค์และข้อมูล รวมถึงซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ เครื่องมือ และส่วนประกอบทั้งหมดของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของวัตถุที่จับต้องได้ หรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าจะมีมูลค่าทางการค้า หรือไม่ก็ตาม เป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการ ซึ่งสมาชิกได้รับสิทธิอย่างจำกัด และไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเข้าถึง และใช้เว็บไซต์ บริการ เอสเอ็มอีลิงค์ และข้อมูล ในฐานะที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินใจทางธุรกิจของสมาชิกเท่านั้น (“วัตถุประสงค์การใช้”) และไม่ใช้เพื่อเป็นพยานหลักฐานหรือเพื่อการอ้างอิงต่อบุคคลภายนอกไม่ว่าจะด้วยเหตุใด
18. Subject to these Terms of Use and applicable law, Member acknowledges that Website, SMELink Service and Information & Data, including all software, hardware, peripherals, equipment and all components of the foregoing, either tangible or intangible, with or without commercial value, shall be ownership, copyright, trade secret and intellectual property of BOL. Member has limited and non-exclusive right to access and use Website, SMELink Service and Information & Data as one of factors in business decision making only (“Intended Use”) and thus Member shall not use Information & Data as evidence or reference for or against any third party for whatever reasons.

19. สมาชิก และ/หรือ ผู้ใช้บริการจะไม่ทำซ้ำ ทำขึ้นใหม่ ดัดแปลง ดาวน์โหลด อัพโหลด แสดงข้อความ เผยแพร่ หรือทำให้ปรากฏต่อสาธารณชนซึ่งข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร เนื้อหา ซอฟต์แวร์ เสียง ดนตรี ภาพถ่าย กราฟิก รูปภาพ ภาพ วีดีโอ หรือเครื่องมือหรืองานใด ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ผิดกฎหมาย ศีลธรรม หรือขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
Members and/or users will not reproduce, recreate, modify, download, upload and made public any message, information, news, content, software, sound, music, photograph, graphic, picture, video or other tools that violate any intellectual properties that are deemed illegal, immoral, or in violation of the terms of use without written consent from the service provider

20. สมาชิก และ/หรือ ผู้ใช้บริการ ตกล งและรับรองว่าจะไม่กระทำการดังต่อไปนี้
Members and/or users agrees and guarantees that they would not engage in the followings:
     20.1) แสดงความคิดเห็น หรือเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์และราชวงศ์ของประเทศไทยหรือของประเทศอื่น และไม่แสดง โพสต์ หรือเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา เชื้อชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ การเมือง หรือปมด้อยของบุคคลใด หรืออาจก่อให้เกิดความวุ่นวาย การแบ่งแยก ความขัดแย้ง หรือการทะเลาะวิวาท
Express or publish content related to: Thailand’s royal institutions and monarch and those of other countries; religions; ethnicity; gender; sexual orientation, age; politics; personal inferiority that may cause disturbances, segregation or disputes
     20.2) แสดงความคิดเห็น หรือเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น ลามก อนาจาร หยาบคาย ให้ร้าย เป็นเท็จ ยุยง ไม่เหมาะสม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือดำเนินการให้มีการเชื่อมโยง (Links) ไปยังเว็บไซต์หรือบริการอื่นที่นำไปสู่เนื้อหาที่มีลักษณะดังกล่าว
Express or publish content that is defaming, profane, untrue or illegal which is linked to other websites or services that contain such content.
     20.3) แสดงความคิดเห็น หรือเผยแพร่เนื้อหาในลักษณะข่มขู่ กลั่นแกล้ง ให้เสียหาย หรือโจมตีผู้อื่น
Express or publish content which are threatening and damaging to others
     20.4) แสดงความคิดเห็น หรือกระทำการในลักษณะของการเป็นผู้ดำเนินการหรือดูแลเว็บไซต์
Express or publish content which may mislead others to believe that it is carried out on the website or webmaster’s behalf
     20.5) เผยแพร่เนื้อหาใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นจดหมายลูกโซ่ การหาเงิน โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ซื้อขาย จัดส่ง จัดหา รับประกัน หรือชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการใดๆ หรือการทำธุรกรรม การค้าขาย หรือการติดต่อใดๆ ระหว่างสมาชิก และ/หรือ ผู้ใช้บริการด้วยกัน
Express or publish content in forms of chain mail, touting, advertising, trading, delivering, sourcing, warranty between fellow members and/or users
     20.6) โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นแบบซ้ำ ๆ ไม่ว่าจะบนเนื้อหาเดียวกันหรือต่างกันก็ตาม
Express or publish content which is deemed is spam on related and unrelated topics

21. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิทั้งหมดในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงการใช้บริการเป็นครั้งคราวโดย โพสต์ข้อกำหนดการบริการที่แก้ไขล่าสุดบนเว็บไซต์ และการใช้เว็บไซต์อย่างต่อเนื่องของสมาชิก ถือเป็นการยอมรับข้อตกลงการใช้บริการที่แก้ไขนั้น
21. BOL reserves all rights to change or modify any of these Terms of Use, from time to time, by posting latest amended terms on Website, and thus Member’s continued use of Website shall be deemed acceptance of those terms as changed or modified.
22. การที่ผู้ให้บริการไม่บังคับใช้ข้อตกลงใด ๆ ในข้อตกลงการใช้บริการนี้ ไม่ถือเป็นการสละสิทธิในการใช้บังคับข้อตกลงนั้นๆ โดยผู้ให้บริการในภายหน้า เว้นแต่มีการสละสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษร
22. A waiver by BOL of right to enforce any provision of these Terms of Use under any instance shall not be deemed waiver of right to enforce such provision under subsequent instances, unless a waiver is made in writing signed by authorized person of BOL.

23. เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ ชื่อการค้า และเครื่องหมายแสดงกรรมสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ทั้งหมดของผู้ให้บริการทีใช้อยู่ในเว็บไซต์นี้ และบริการเอสเอ็มอีลิงค์ เป็นกรรมสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว
23. Trademarks, service marks, logos, commercial name and any other ownership and intellectual property rights of BOL as used or showed in Website or SMELink Service are solely owned by and proprietary to BOL.

24. ข้อตกลงการใช้บริการนี้ การตีความ และการระงับข้อพิพาทที่เกิดจากข้อตกลงการใช้บริการนี้ จะอยู่ภายใต้กฎหมายไทย และเขตอำนาจของศาลไทย โดยไม่พิจารณาถึงหลักกฎหมายขัดกัน
24. These terms of use, its interpretation and dispute resolution arising out of these Terms of Use shall be governed by law of Thailand and subject to Thai court jurisdiction, regardless of principle of conflict of law.

25. กรณียกเลิกการใช้บริการไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคืนเงินค่าสมาชิกหรือเงินค่าใช้จ่ายใด ๆ แก่สมาชิกแต่เพียงผู้เดียว
25. In case of early termination, BOL reserves the right to consider refund membership fee and any other expenses to member.

26. ผู้ให้บริการมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ จ้างช่วง โอนงานภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ให้กับบุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์ล่วงหน้าจากสมาชิก
26. BOL reserves the rights solely to assign, transfer, sub-contract or otherwise part under this terms and agreements or any right or obligation under it to any other third party or affiliate without the prior written consent of member.